Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Adwokat, jako administrator danych osobowych, które będą mu przekazane na podstawie zawartej umowy z klientem, zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą nr 85/1996 Dz. (Ustawa o adwokaturze) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Mgr. Tomáš Ondruch, adwokat z siedzibą ul. Moskevská 1440/24a, 736 01 Havířov, Město, Czechy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

• Umowa o świadczenie usług prawnych,

• Przekazanie danych osobowych jest obowiązkiem osoby, której dane dotyczą – tzn. Klienta, wynikającym z umowy o świadczenie usług prawnych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Świadczenie usług prawnych zgodnie z umową zawartą z klientem.

Odbiorcy danych osobowych

• organy publiczne (np. sądy, organy administracyjne, itp.),

• osoby zarządzające systemami informatycznymi,

• inni odbiorcy zgodnie z potrzebami i instrukcjami klienta.

Okres czasu trwania przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług prawnych, a po jej zakończeniu, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą nr 85/1996 Dz. (Ustawa o adwokaturze), ustawa nr 499/2004 Dz. (Ustawa o archiwizacji i doręczaniu akt oraz o zmianie niektórych ustaw) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie RODO).

Prawa klienta

Prawo dostępu do danych osobowych oznacza, że ​​Klient ma prawo do uzyskania informacji od administratora – adwokata, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeśli tak, to jakie to dane i w jaki sposób są przetwarzane. Klient ma również prawo do tego, aby na jego żądanie administrator – adwokat bez zbędnej zwłoki poprawił niedokładne dane osobowe, które go dotyczą. Klient ma prawo w każdej chwili uzupełnić niekompletne dane osobowe.
Prawo do usunięcia danych osobowych oznacza, innymi słowy, obowiązek administratora – adwokata usunięcia przetwarzanych przez niego danych osobowych Klienta, jeśli spełnione są określone warunki, a Klient tego zażąda.
Klient ma prawo do tego, aby administrator – adwokat ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych w określonych przypadkach. przypadkach, gdy przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionych interesach administratora – adwokata, osoby trzeciej lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, przeciwko takiemu przetwarzaniu ma Klient prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw.
Prawo do przenoszenia danych daje Klientowi możliwość uzyskania danych osobowych, które dostarczył administratorowi w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może wówczas przekazać te dane innemu administratorowi lub, o ile jest to technicznie możliwe, zażądać, aby administratorzy przenieśli dane pomiędzy sobą nawzajem.
Prawo kiedykolwiek cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klientowi nie przysługuje, ponieważ dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy z Klientem, a nie na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie.
W przypadku, gdy Klient jest w jakikolwiek sposób niezadowolony z przetwarzaniem jego danych osobowych przez administratora – adwokata, może złożyć skargę bezpośrednio u niego lub skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji o prawach klienta dostępnych jest na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Informacja dla konsumentów

W dniu 5 lutego 2016 r. Czeska Izba Adwokacka została powierzona przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich między adwokatem a konsumentem, które mogą wyniknąć z umowy o świadczenie usług prawnych. W przypadku powstania sporu między adwokatem a Klientem, którego nie można rozwiązać za wzajemną zgodą, Klient może złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu przez Czeską Izbę Adwokacką. Dane kontaktowe oraz bliższe informacje są dostępne na www.cak.cz.